Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky,dále jen “VOP” spolu se všemi ostatními smluvními dokumenty vymezují obsah smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

1. Vymezení základních pojmů

1.1 "Objednatel" fyzická osoba nebo právnická osoba vstupující do smluvního vztahu s Poskytovatelem. Objednatel se zavazuje uvést své informace pravdivě. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud se bude domnívat, že informace v objednávce byly nepravdivě uvedeny.

1.2 “Poskytovatel” sdiary s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 IČ: 11668695, Kontaktní telefon: +420 731 784 362

1.3 “Objednávka“ je dokument, který buď samostatně, nebo s jinými smluvními dokumenty, vymezuje obsah smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovatel potvrzuje souhlas s těmito VOP a přebírá na sebe práva a povinnosti, které mu z nich vyplývají. Objednatel projevuje souhlas s vytvořenou online objednávkou formou úhrady objednávky.

1.4 "Důvěrnou informací” se rozumí jakákoliv informace o Objednateli, kterou se Poskytovatel dozví v souvislosti s naplněním předmětu uzavřené smlouvy, která není veřejně přístupná a není určena třetím osobám.

1.5 “Server” soubor hardwarového a softwarového vybavení, na kterém jsou umístěny www stránky, spravované www aplikace a jiné poskytované služby Poskytovatelem.

1.6 "Technická přestávka" je plánovaný stav, kdy Poskytovatel po nezbytnou dobu omezí nebo vyloučí možnost využívání poskytovaných služeb Objednatelem. Technická přestávka slouží na zabezpečení bezproblémového využívání poskytovaných služeb.

2. Předmět smluvního vztahu

2.1 Předmětem smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem je poskytování služeb Poskytovatelem vždy specifikovaných v elektronické objednávce na dobu určitou, vyplněné osobou oprávněnou jednat za Objednatele, a to za platnosti těchto VOP.

3. Objednávání poskytovaných služeb, resp. produktů Poskytovatele

3.1 Objednatel má právo objednat si jakékoliv služby, případně produkty nacházející se v aktuální nabídce Poskytovatele, a to za podmínek uvedených v těchto VOP

3.2 Služba, poskytovaná Poskytovatelem, se považuje za objednanou vytvořením online objednávky přes administraci na doméně služby Objednatelem.

3.3 Elektronická objednávka odevzdaná Poskytovateli je závazná a lze ji měnit elektronickou nebo písemnou dohodou smluvních stran.

3.4 Objednávka se považuje za dokončenou úhradou v době doby splatnosti uvedené na faktuře.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Práva a povinnosti Objednatele

4.1.1 Odesláním objednávky se Objednatel zavazuje zaplatit cenu objednaných a poskytnutých služeb.

4.1.2 Objednatel je povinen na žádost Poskytovatele poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost při poskytování služeb, o kterou Poskytovatel Objednatele požádá.

4.1.3 Pokud si Objednatel od Poskytovatele objedná službu, zavazuje se Poskytovatel neposkytovat důvěrné údaje třetí osobě, a to tak úplatně, jako i bezplatně.

4.1.4 Objednatel má právo objednat si, vytvořit a umístit vlastní data na serveru Poskytovatele, a to v souladu s legislativou České Republiky. Za obsah umístěný na server Poskytovatele Objednatelem nese zodpovědnost Objednatel.

4.1.5 Objednatel se zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by neoprávněně zasahoval do serveru poskytovatele, a též se zavazuje zabránit případnému neoprávněnému zásahu třetích osob do serveru poskytovatele, zdržet se jednání, které by směřovalo k šíření nevyžádané pošty na Internetu, a též se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit zájmy Poskytovatele. V případě činnosti Objednatele, v rozporu se závazky uvedenými v tomto článku VOP, má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit, a to dnem doručení písemné výpovědi Objednateli.

4.1.6 Smluvní strany se dohodly, že skutečnost, že Objednatel zaplatí objednávku vystavenou Poskytovatelem za poskytnuté služby, resp. odevzdané dílo, je zároveň potvrzením, že služby nebo dílo byly poskytnuty, resp. vyhotoveny řádně a včas podle požadavků Objednatele a nemají žádné vady

4.1.7 Objednatel odevzdáním elektronické objednávky Poskytovateli dává Poskytovateli souhlas na zasílání informačních e-mailů souvisejících s poskytovanými službami do e-mailové schránky Objednatele, a to podle uvážení Poskytovatele.

4.1.8 Objednatel může prostřednictvím služby nechat posílat SMS zprávy. Objednatel nese zodpovědnost za SMS zprávu odeslanou příjemci jako i za obsah v ní. Při získávání čísla musí dodržovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona. Poskytovatel je oprávněn vykonat kontrolu za účelem zjištění, zda si objednatel plní své povinnosti.

4.2 Práva a povinnosti poskytovatele

4.2.1 Poskytovatel je povinen v souladu s objednávkou, případně v souladu s jinými dokumenty vymezujícími obsah smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem za platnosti těchto VOP, poskytnout Objednateli služby v dohodnutém rozsahu a v kvalitě, jakou si objednaná služba vyžaduje. Objednatel má možnost si online službu před objednáním vyzkoušet na 30 dní zdarma. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nalezené chyby po objednání služby.

4.2.2 Poskytovatel se zavazuje, že bude uchovávat v tajnosti a chránit před zveřejněním důvěrné informace charakterizované v bodě 2.4 těchto VOP, které se dozvěděl o Objednateli při naplnění předmětu smluvního vztahu, ledaže mu Objednatel dal na zpřístupnění těchto informací třetím osobám písemný souhlas. V případě udělení písemného souhlasu podle tohoto článku VOP, nezodpovídá Poskytovatel za jejich další zveřejnění. Poskytovatel je zavázán předmětné informace uchovávat v tajnosti jen za předpokladu, že se dozví, že jde o důvěrné informace podle bodu 2.4 VOP. Uvedený zákaz se netýká zpřístupňování důvěrných informací zaměstnancem nebo jiným spolupracovníkem poskytovatele, které je v nezbytné míře poskytne za účelem plnění smluvního závazku.

4.2.3 Poskytovatel se zavazuje, že technické přestávky podle bodu 2.6 těchto VOP bude uskutečňovat zejména mezi 16. - 08: hod SEČ v maximální délce jedné hodiny v jednom dni, a to v maximálním počtu dvě technické přestávky za jeden měsíc.

4.2.4 Poskytovatel nezodpovídá za přerušení resp. omezení dodávky resp. chodu poskytovaných služeb v případě, že přerušení nezavinil.

4.2.5 Poskytovatel (zprostředkovatel) prohlašuje, že jakékoliv datové soubory, které jsou předmětem smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem služby, chrání přiměřeně ve smyslu požadavků Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů.

5. Doba trvání a ukončení smluvního vztahu

5.1 Smluvní vztah Poskytovatele s Objednatelem trvá po dobu uvedenou v elektronické objednávce

5.2 Smluvní vztah uzavřený na dobu určitou

5.2.1 Smluvní vztah uzavřený na dobu určitou uzavírá na období uvedené v elektronické objednávce.

5.2.2 Pokud ze smlouvy nebo písemné objednávky nevyplývá něco jiného, nemůže žádná ze smluvních stran vypovídat smluvní vztah uzavřený na dobu určitou.

6. Platební metody

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

6.1 Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Kontakt pro případné dotazi je:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

6.2 Platba bankovním převodem Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Odesláním elektronické objednávky smluvní strany potvrzují, že si tyto VOP zveřejněné na webové stránce služby, které jsou neoddělitelnou součástí písemné objednávky, přečetli a jejich obsahu plně porozuměli.

7.2 Smluvní strany odesláním objednávky potvrzují, že do smluvního vztahu vstoupili na základě svobodné a vážné vůle, žádná ze stran nejednala v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, informace uvedené v písemné objednávce jako i tyto VOP si řádně přečetli, porozuměli jejich obsahu a jednotlivým pojmům, řádně si vysvětlili význam jednotlivých pojmů, porozuměli jim.

7.3 Smluvní strany se ve smyslu § 262 z. č. 513/1991 Zb. Obchodního zákoníku dohodli, že jejich smluvní vztahy se budou řídit ustanoveními Obchodního zákoníku ČR.

7.4 Poskytovatel si vyhrazuje měnit tyto VOP kdykoliv, o čemž zašle Objednateli informaci e-mailem. Změněné VOP vstoupí vždy v platnost v den uvedený v odeslaném e-mailu.

7.5 Smluvní strany jsou si navzájem povinny bezodkladně oznámit jakékoliv změny, a to zejména změnu sídla, obchodního názvu, změnu statutárních orgánů, změnu účtu, který je pro smlouvu rozhodující atd. V případě, že takovou změnu neohlásí, zodpovídají za škodu tímto způsobenou.

Tyto podmínky vstupjí v platnost dne 26.11.2020